JAVNI NATJEČAJ za ravnatelja/ravnateljicu Gradske ljekarne Zagreb za mandatno razdoblje 2022. – 2026.

Natjecaj

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB Kralja Držislava 6, 10000 ZAGREB

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama i članka 33. Statuta Gradske ljekarne Zagreb UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE LJEKARNE ZAGREB, Kralja Držislava 6, 10000 ZAGREB, dana 04.04.2022.

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za ravnatelja/ravnateljicu Gradske ljekarne Zagreb za mandatno razdoblje 2022. – 2026.
1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti natječaja koje kandidati moraju zadovoljavati su:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Ravnatelj/Ravnateljica se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (presliku diplome odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
  • potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu HZMO)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)

Uz prijavu je potrebno dostaviti Program rada i razvoja ustanove za navedeno razdoblje.
Prijavu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog natječaja, do zaključno 19.04.2022.
Podnositelji prijave biti će obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave Upravno vijeće neće razmatrati.
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici, kandidati dostavljaju na adresu:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE
Kralja Držislava 6
10000 ZAGREB

s naznakom

„ZA JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU – ne otvarati" 

više informacija

Gaia kolagen na popustu u našim ljekarnama
U mjesecu kada sve lista, pupa i cvate, cvatu i na...