GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
Kralja Držislava 6, 10000 ZAGREB

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama i članka 33. Statuta Gradske ljekarne Zagreb UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE LJEKARNE ZAGREB, Kralja Držislava 6, 10000 ZAGREB, dana 04.04.2022.

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za ravnatelja/ravnateljicu Gradske ljekarne Zagreb  za mandatno razdoblje 2022. – 2026. - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti natječaja koje kandidati moraju zadovoljavati su:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Ravnatelj/Ravnateljica se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (presliku diplome odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
  • potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu HZMO)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)

Uz prijavu je potrebno dostaviti Program rada i razvoja ustanove za navedeno razdoblje.

Prijavu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog natječaja, do zaključno 19.04.2022.

Podnositelji prijave biti će obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravovremene prijave Upravno vijeće neće razmatrati.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici, kandidati dostavljaju na adresu:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE
Kralja Držislava 6
10000 ZAGREB
s naznakom
„ZA JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU – ne otvarati“

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Upravno vijeće Gradske ljekarne Zagreb zadržava pravo poništenja javnog natječaja te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.